Normas Club karate Asná

Grupo Asna

El Club Asna és una entitat esportiva que té com a finalitat principal posar a l'abast de tots els seus components els mitjans per aprendre i millorar en la pràctica i competició del karate a través de la seva Escola de Karate Do.

El nostre Club es regeix pels principis bàsics propis de la pràctica del Karate Do, per tal de promoure la bona convivència, la igualtat, el respecte i l’entesa entre tots els seus membres, fent un treball integral esportiu i sobre tot educatiu. Tots els karateques i membres del club es comprometen amb aquests objectius esportius i socials.

El Club està en aquets moments afiliat a la Federació Catalana de Karate.

 1. Admissió
  1. Nous socis: Per ser soci del El Club Asna caldrà omplir la fitxa d’inscripció i abonar la quota corresponent, fer el pagament de la llicència federativa i associativa i complir les normes internes del Club. La condició de soci s’adquireix per tota la temporada vigent (setembre a juliol) amb independència dels terminis d’abonament de les quotes. Els que paguen mensual han d'abonar el mes d'agost en cas contrari hauran d'abonar els drets de matrícula de la propera temporada.
  2. Renovació: La condició de soci del Club es renova automàticament d’any en any, fent efectiva la quota establerta.

 2. Obligacions econòmiques dels socis
  1. Els socis tenen l’obligació de estar al corrent del pagament de les quotes corresponents, que es fixin per a l´Escola de Karate Do i per tant d’abonar la totalitat de les quotes de la temporada, amb independència de l’assistència a les classes i activitats que es programin.
  2. És també responsabilitat del soci tramitar la seva llicència federativa en vigor tramitada pel club.
  3. S’hauran d’abonar els drets d’examen d'accés a graus i les taxes de participació en campionats quan així ho exigeixi la norma.

 3. Activitats
  1. S'exigeix assistència i puntualitat a les activitats a realitzar pels socis. Els horaris de classes seran els que es determinin per a cada temporada.La direcció de El Club Asna podrà alterar l’horari d’assistència a classe de qualsevol dels socis, per raons de millorar la seva formació, per raons de millorar l’organització dels grups o d’altres raons similars.
  2. Equipament: Es obligatori assistir a les classes en Karate-gi, amb el cinturó corresponent, per raons de seguretat, no es permet l’ús de joies, rellotges o d’altres complements. Es compliran sempre les indicacions del Sensei en aquest sentit.
  3. Entrenaments: S'iniciaran aproximadament al Setembre i finalitzaran al Juliol. A l’Agost no hi haurà activitat. Durant les vacances escolars de Nadal i Setmana Santa no es farán classes, a excepció de l’adopció d’altra decisió diferent.
  4. Respecte: Cal fer un ús respectuós de les instal·lacions i/o material. S’haurà de fer la reposició dels desperfectes causats.
  5. En els entrenaments s’haurà de respectar el protocol propi de la practica del Karate-Do, seguint les instruccions del Sensei.
  6. Custodia dels objectes: El El Club Asna no es responsabilitza dels objectes extraviats, sostrets o oblidats.
  7. Custodia dels menors: És responsabilitat dels pares o tutors dels nens menors d’edat fer l’entrega i la recollida del nen al professor al començament i finalització de la classe, sense que el Club assumeixi cap responsabilitat de custodia o atenció fora dels horaris de la classe a la que el nen, assisteix.
  8. En cas d'accident des del Club s’intentarà avisar als tutors i en cas de no poder-los localitzar, o en cas d'urgència, es portarà al nen a un centre mèdic si es considerés necessari.

 4. Cessió drets us d’imatge
  1. El soci del El Club Asna o el seu representant legal autoritza a que es publiquin imatges o formats audiovisuals en les quals aparegui, individualment o en grup, realitzant o participant a les activitats pròpies del Club o de la Escola de Karate Do. Aquesta autorització compren la publicació de les imatges als medis que disposi el Club a Internet i la cessió de les mateixes als medis de comunicació i d’altres entitats per la difusió o publicació de les noticies de les activitats a les que participa el Club.

 5. Protecció de dades
  1. Les dades personals del soci són incorporades a un fitxer de dades dels socis del El Club Asna amb la finalitat de gestionar les activitats pròpies del Club, remetre al soci la informació sobre les activitats del Club i de les seves diferents seccions, organitzar les classes de l’Escola de Karate-Do, participar a les competicions que es convoquin i tramitar les llicències federatives. Tots els socis tenen dret a exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes previstos a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de les Dades de Caràcter Personal.
  2. El soci autoritzarà la cessió de les seves dades personals per a la tramitació de la llicencia federativa, inscripcions a campionats, publicació als medis de noticies de les activitats del Club Kihon i per a totes aquelles activitats necessàries i relacionades amb l’Escola de Karate-Do.

L’ incompliment d’aquestes normes pot comportar la separació del soci del Club o la denegació de la seva renovació per a la següent temporada.

Siguenos en siguenos en facebook Canal de youtube sígueme en Instagram